Hračky ovlivňují život každého dítěte. Rovněž ve světě hraček dochází k neustálému vývoji. Původní smysl hračky, přinášet především radost a zábavu se ale nezměnil. Od hračky se očekává, že bude splňovat několik podstatných bodů. Měla by působit na rozvoj všech složek dětské osobnosti. Měla by podněcovat pohybový, smyslový, rozumový a citový vývoj dítěte. Dítě by si mělo díky hračce rozvíjet své společenské postoje a vytvářet si dobré návyky. Hračka by dále měla probouzet a rozvíjet dětskou fantazii.

 

Aby byly splněny všechny tyto požadavky, je nutné vybírat hračku vždy s ohledem na věk dítěte. Jednotlivá období vývoje dítěte vyžadují specifické hračky. Dětská hra se vyvíjí v závislosti na dospívání a výchově dítěte. A podle toho se odvíjí i požadavky kladené na hračky. Proto, aby se dítě mělo chuť cokoli naučit, je nutné vzbudit v něm o danou věc – hračku zájem. Hra je základní komunikační prostředek dítěte s okolním světem. Stejně jako k lidem tak i k hračce si dítě vytváří vztah. Je proto nutné podporovat jeho zájem pomocí edukativních hraček a vycházet ze stejného principu, který propagoval už Jan Amos Komenský, že učení by mělo být založeno na hře. Hračka by měla být výchovně podnětná, aby podporovala rozvoj myšlení a soustředění, měla by být přiměřená věku dítěte, ale hlavně jeho vývojovému stupni. Jen díky tomu bude rozvíjet motorické a pohybové schopnosti a základní smyslové vjemy. Měla by být nejen bezpečná, ale i hygienicky snadno udržovatelná a odolná vůči dětskému zacházení. Měla by rozvíjet dětskou fantazii a měla by splňovat estetické hledisko a rozvíjet dětské cítění

Vybírejte správně

Psycholožka Katarína Filasová tvrdí, že důležitý je přístup rodičů. Je dobré dítěti dát prostor a podmínky pro to, aby se rozvíjelo, trénovalo, zkoušelo, objevovalo, samo si hledalo co ho baví, co chce dělat. Aby se postupně učilo samo se o sebe postarat.

Zkuste se na činnosti, které dítě dělá, dívat jako na trénink jeho dovedností. Nejde o to začít dítě přetěžovat a zahlcovat, ale dívat se na jeho hru optikou, že něco trénuje, učí se, nikoli, že se má dobře bavit. Takže i když se třeba nudí, není vaše povinnost ho zabavit, ale je na něm, aby si hledalo, čím se zabaví a tím se učilo svou nudu řešit. Na druhou stranu, cílem není jít do opačného extrému a nechat dítě ve všem se plácat samotné. Dítě se teprve učí a  je na vás, abyste mu pomohli. A to „pomohli“ v podstatě znamená, že potřebujete hledat, jak mu vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj.

Z hlediska rozvoje dítěte jsou např. vhodné hračky tvárné, stačí i pouhá hmota: písek, papír, plastelína, těsto, moderní formy tvarovacích hmot různého složení. Následují jednoduché kostky, potom stavebnice s různými druhy „zámků“, které udrží složený tvar. Takovéto stavebnice jsou variabilní a flexibilní v rámci několika velikostí (podle věkových kategorií). U těchto základních hraček většinou platí, že pokud rodič dítěti předvede různé možnosti tvorby, dokáže se dítě brzy účelně zabavit samo a aplikuje své poznatky v dalších podobných činnostech. Zároveň je ale třeba myslet na to, že každé dítě je jiné a co jedno přímo hltá, druhé vůbec bavit nemusí. Proto když o tyto hračky dítě nejeví zájem, rozhodně ho nenuťte a nechte ho vybrat, s čím si chce hrát. Při výběru hračky je nutné řídit se věkem dítěte a správně si jej zařadit do příslušné vývojové etapy.

Vývojové etapy:  1. novorozenecké období – dítě ve věku do 1 měsíce po porodu

2. kojenecké období – první rok života dítěte

3. období batolete – od 1 do 3 let života dítěte

4. předškolní věk – od 3 let do 6 let

Další vývojové fáze jsou ovlivněny už samotnými dětmi. Hračka by měla plnit kromě výše zmíněných funkcí také funkci estetickou. Dětem by se měla líbit tvarem, barvou
i materiálem. Dalším faktorem je kvalita a účel hračky. Na trhu jsou hračky edukativní nebo pouze pro zábavu. Edukativní hračky pomáhají dětem poznat sami sebe a poskytují jim mnoho podnětů pro rozvoj. Velice důležitým aspektem, na který by se při výběru hračky nemělo zapomínat je její bezpečnost. Většina výrobců uvádí na obalech informaci, pro jak staré dítě je hračka určena.

Foto: crestcom